Ilya Pinchuk

Analyst Programmer
ilya.pinchuk@oregonstate.edu

Office: 541-737-5408